À Taka kapitalizacja, w której podczas oprocentowania modèle kapitalizacji ulega zmianie. Może à wprowadza Zarówno STOPY procentowej, dlatego należy wtedy pamiętać o przeciętnej stopie procentowej. Przeciętną stopę procentową definiuje się jako stopę procentową, DLA której kapitał początkowy będzie Mia ł jednakową wartość, kompy miałby dix kapitał w oynatıcı ulegającej zmianie stopie procentowej. Zmiana okresu kapitalizacji na miesięczny Pozwala otrzymać wypłatę 1061, 68 PLN, zgodnie z następującym wyliczeniem: jako podstawową-forme kapitalizacji uznajemy kapitalizację złożoną z dołu. Stosuje się ją Przeważnie do krótkich okresów czasu, ne rachunków, na których często zmienia się saldo (NP. rachunki bieżące, rachunki un Vista). Odsetek Kapitalizacja-dopisywanie narosłych odsetek do kapitału; powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez Ten kapitał wygenerowane [1]. Okres, po Jakim narosłe odsetki są dopisywane ne kapitału, Jest nazywany okresem kapitalizacji. W kapitalizacji niezgodnej za POMOCA wzgl, nej STOPY procentowej oblicza się odsetki na jeden Okres kapitalizacji. Jest à graniczny PRZYPADEK kapitalizacji złożonej w podokresach, gdzie odsetki są dopisywane w sposób ciągły, a Liczba podokresów m zmierza do nieskończoności. Procent składany-sposób oprocentowania wkładu pieniężnego polegaj na tym, że odsetki za Dany Okres oprocentowania są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) je w Ten sposób “składają się” na ZYSK wypracowywany w okresie Następnym. Zastosowanie Reguły procentu składanego Daje szybszy wzfrost wartości kapitału niż zastosowanie procentu prostego.

Im częstsza kapitalizacja, tym kapitał wzrasta szybciej. PRZYPADEK graniczny, w którym odstęp między kapitalizacjami maleje do Zera, NOSi nazwę kapitalizacji ciągłej. Skracanie okresu kapitalizacji zwiększa kwotę wypłaty, Jednakże wzfrost dix jest ograniczony. Maksymalną możliwą kwotę odsetek Można uzyskać przy kapitalizacji ciągłej, CZYLI takiej, w której Okres kapitalizacji zbiega do 0. Przy stopie procentowej r {displaystyle r} Każda zainwestowana złotówka Może dać w horyzoncie Roku maksymalnie wypłatę równą e r {displaystyle e ^ {r}}, gdzie e {displaystyle e} oznacza podstawę logarytmu naturalnego, zmożliwia de la procent składany obliczenie przyszłej wartości pożyczki Czy lokaty, co ce że odgrywa znaczącą rolę podczas podejmowania decyzji finansowych. Podczas kapitalizacji odsetek przyszła wartość pożyczki Czy lokaty wzrasta z okresu na Okres, co jest spowodowane rosnącą kwotą doliczanych w KAŻDYM Następnym okresie Sum z tytułu oprocentowania. Jeśli chodzi o kapitalizację w podokresach à m należy do zbioru liczb naturalnych, a w oynatıcı kapitalizacji w nadokresach m ma Postać ułamka, w którym mianownik à wielokrotność licznika. (E. Smaga 1999, s. 27) W oynatıcı oprocentowania składanego wartość kapitału końcowego, otrzymanego W wyniku kapitalizacji odsetek generowanych przez zainwestowany kapitał początkowy, Można wyrazić wzorem: W kapitalizacji niezgodnej Rachunek jest zintegrowanego Jak w kapitalizacji zgodnej, lecz należy pamiętać, aby użyć wzglet nej STOPY procentowej właściwą Ilość okresów kapitalizacji.

Kapitalizacja odsetek jest à powiększanie kapitału poprzez dopisanie odsetek, które zostały wygenerowane przez dix kapitał inacjay przekształcenie odsetek w kapitał. Czas, po którym których dopisanie odsetek do kapitału, nazywamy okresem kapitalizacji lub okresem konwersji. (M. dobija, E. Smaga 1995, s. 13) depozyt 1000 PLN oprocentowany na 6%, złożony na Rok przy kapitalizacji półrocznej, DA w Dacie zapadalności wypłatę 1060, 90 PLN, co wynika z następującego wyliczenia: zjawiskiem odwrotnym w spółdzielniach do kapitalizacji odsetek jest dyskontowanie. Jeśli znamy wartość przyszłą kapitału, à za POMOCA Tego procesu możemy planowane zyski lub przyszłe Płatności sprowadzić do obecnej wartości.

Tags: